Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten die worden afgesloten met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, die daarvan uitdrukkelijk afstand doet. Iedere overeenkomst wordt slechts aanvaard voor zover de opdrachtgever onze voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden opgesomd in bestekken die aan de grondslag liggen van de aanneming. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten.

2. Geldigheid(sduur) van de offertes

Onze offertes is geldig gedurende 15 kalenderdagen, behoudens indien uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte zelf. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld.
Zolang onze offerte niet schriftelijk is aanvaard, zijn wij daardoor niet gebonden en gerechtigd om deze offerte – naar eigen goeddunken en zonder motivering  – eenzijdig aan te passen, te corrigeren of in te trekken.
De overeenkomst komt tot stand en treedt in werking vanaf uw schriftelijke aanvaarding van de offerte.
Een samengestelde prijsopgave verplicht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
De in de offerte opgegeven prijs heeft enkel betrekking op werken en materialen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerken als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, onvoorziene omstandigheden of één der welk ander reden.
De klant dient alle gegevens die nodig zijn voor de opmaak van de offerte op voorhand te verstrekken.

3. Garantie

Op eerste verzoek daartoe van de aannemer is de opdrachtgever – tot zekerheid van de nakoming van zijn betaalverplichtingen onder de overeenkomst – ertoe gehouden om aan de aannemer een betaalgarantie te verstrekken, dan wel een voorschot te betalen, overeenkomstig de door de aannemer gevraagde modaliteiten.
Zolang dergelijke betaalgarantie of voorschot, in voorkomend geval, niet door de opdrachtgever is verstrekt of betaald, is de aannemer ertoe gerechtigd om de uitvoering van zijn verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten (waarbij de aannemer, voor de nadelige gevolgen die hij daarvan ondervindt, gerechtigd is op toekenning van een termijnsverlenging en (schade) vergoeding door de opdrachtgever).

4. Prijzen

Al onze prijsberekeningen hebben slechts een indicatief en vrijblijvend karakter, gelden enkel ten titel van inlichting en binden ons niet.
Opgegeven prijs geldt altijd slechts als richtprijs en kan te allen tijde verlaagd of verhoogd binnen een marge van 15%.
De prijzen gelden niet als aanbod en kunnen dan ook steeds door ons gewijzigd worden zonder voorafgaand te berichten.
De opgegeven prijs die slechts als richtprijs geldt, wordt berekend op een standaard lege bestelwagen* zonder accessoires die achteraf geplaatst werden.
Indien het btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief btw werd overeengekomen.

Alle de door ons gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de bekende factoren ten tijde van de opmaak van de offerte. In geval van wijzigingen van de prijzen van grondstoffen, bouwmaterialen, lonen, transportkosten, etc. .. behouden wij ons het recht voor de prijzen vermeld in de offerte te wijzigen.

Meerwerk wordt steeds in regie uitgevoerd aan een afgesproken uurtarief, tenzij dit uitzonderlijk anders schriftelijk overeengekomen wordt.

*Definitie lege bestelwagen: voertuig zonder laadvloer/met losliggende laadvloer, zonder wandbekleding, zonder dakrek, zonder ladder, zonder enig ander accessoire interieur of exterieur.

5. Betalingen

De e-mail met een factuur in bijlage, geldt als bewijs van verzending van de factuur. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de aannemer. De voorbehoudloze aanbetaling van een factuur wordt beschouwd als aanvaarding van de factuur. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven betwist worden. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur betaald wordt.

Niet tijdig betaalde facturen leveren van rechtswege en zonder voorafgaande  ingebrekestelling een intrest op aan de wettige rentevoet conform de wet van 2/8/2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand,  alsook een forfaitaire schadevergoeding welke begroot wordt als volgt:

 • voor handelaars:
  een schadevergoeding van 10 % van het nog verschuldigd bedrag met een minimum van € 125;
 • voor particulieren:
  * € 20 als het verschuldigd bedrag lager dan of gelijk is aan € 150;
  * € 30, vermeerderd met 10 % van het verschuldigd saldo tussen € 150.01 en € 500;
  * € 65, vermeerderd met 5 % van het verschuldigd bedrag op de schijf hoger dan
     € 500 met een maximum van € 2’000.

Bij niet tijdig betaling van een facturen, zullen alle andere nog niet  vervallen schuldvorderingen op de opdrachtgever van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
Toegestane kortingen vervallen bij niet tijdige betaling van de factuur.

6. Leveringen en uitvoeringstermijnen

Leverings- en/of  uitvoeringsdata worden steeds ter inlichting gegeven en zijn niet bindend.
Geen enkele vertraging in de uitvoering kan aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

De opdrachtgever is, tenzij indien anders met de aannemer zou zijn overeengekomen, niet gerechtigd om de uitvoering van de werken op enig ogenblik te onderbreken of te schorsen.

7. Onvoorziene omstandigheden

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn en die de uitvoering van de overeenkomst zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is of op enige andere wijze een nadelige impact heeft op de aannemer (verstoring van het contractueel evenwicht), zullen worden beschouwd als gevallen van onvoorziene omstandigheden en geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

In dergelijk geval zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met een periode gelijk aan de duur van de verstoring, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werken opnieuw op te starten.
Gebeurlijke extra kosten, gelden schade of andere nadelige gevolgen in hoofde van de aannemer ingevolge onvoorziene omstandigheden (met inbegrip van – doch niet beperkt tot – (1) gebeurlijk bijkomende werfinrichtingskosten en (2) een schadevergoeding voor algemene onkosten, winstderving en risico’s), zijn integraal ten laste van de opdrachtgever en dienen integraal door de opdrachtgever aan de aannemer te worden vergoed.

Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking.

8. Onder- en nevenaannemers

De aannemer mag bij de uitvoering van de opdracht ten  allen tijde beroep doen op onderaannemers en is vrij in zijn keuze van onderaannemer en leveranciers. Behoudens indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, kan de opdrachtgever geen onderaannemers of leveranciers opleggen aan de aannemer.
Indien:

 • op enig ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht op of in de onmiddellijke omgeving van de bouwplaats – al dan niet in opdracht van de opdrachtgever – werken worden uitgevoerd door een of meerdere andere aannemers dan de aannemer;
 • en de uitvoering van de werken van de aannemer daardoor op enigerlei wijze wordt gehinderd of verstoord;

geldt dat als een “onvoorziene omstandigheid” in de zin van artikel 7. Bovendien staat de aannemer niet in voor de coördinatie van zijn werken met de werken van eventuele andere aannemers.

9. Aanvaarding werken

Voor zover de aanvaarding niet uitdrukkelijk geschiet, worden zichtbare gebreken betreffende de conformiteit van levering geacht door u te zijn aanvaard indien u binnen de 8 dagen na de levering en/of werkzaamheden geen bezwaar maakt bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
Klachten inzake verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen, te rekenen vanaf het ontdekken van het verborgen gebrek of nadat u het gebrek had behoren te ontdekken, gemeld worden bij aangetekend en gemotiveerd schrijven, met dien verstande dat de garantieperiode voor verborgen gebreken 6 maanden bedraagt vanaf de levering en/of betrokken werkzaamheden.

10. Aansprakelijkheid

De aannemer is ten aanzien van de opdrachtgever in geen geval verantwoordelijk voor:

 • Foutloze schade: uitsluitend aangetoonde fouten of tekortkomingen van de aannemer, kunnen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de aannemer; de bewijslast daarvoor ligt bij de opdrachtgever;
 • Gebruiksderving, winsterderving, economische schade of andere indirecte of immateriële gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever.

De aannemer is in geen geval gehouden tot vrijwaring van de opdrachtgever voor aanspraken van derden die zijn gebaseerd op een overeenkomst tussen die derde(en) en de opdrachtgever, voor zover de aannemer daarvoor – bij gebreke aan die overeenkomst – niet aansprakelijk zou zijn geweest.

In geval van aansprakelijkheid, kan de schadeloosstelling niet meer bedragen dan hetzij de reparatie en/of vervanging, hetzij de terugbetaling van de gebrekkige en/of ontbrekende producten/werkzaamheden. De totale aansprakelijkheid van de aannemer ten aanzien van de opdrachtgever is in ieder geval (zelfs in geval van zware fout) beperkt tot 25% van de, in de offerte vermelde aannemingsprijs.

Voorts is onze aansprakelijkheid voor geleverde producten welke niet tot onze eigen fabricatie behoren, in ieder geval beperkt tot de door de respectievelijke fabrikanten en/of licentiegevers verstrekte waarborgen.

Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor:

 • een negatief keuringsverslag wegens ontoereikende aarding waar uw aarding geen voorwerp uitmaakt van onze opdracht;
 • een negatieve keuringsverslag ten gevolge van een niet conformiteit in de elektrische installatie die aanwezig is voor de uitvoering van de werken;
 • schade veroorzaakt door het onjuiste of inadequaat gebruik van ons platform.

11. Technische bepalingen

De aannemer:

 • mag vertrouwen op de juistheid, volledigheid en accuraatheid van de door de opdrachtgever (en desgevallend diens architect en/of studiebureaus) aan hem – voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de opdracht – verstrekte informatie en gegevens;
 • is en wordt  op generlei wijze verantwoordelijk voor (de juistheid en/of geschiktheid van) het ontwerp (voor het door de opdrachtgever beoogde doel), noch voor (de verificatie van) de coördinatie van eventuele onderscheiden delen of disciplines van het ontwerp;
 • staat niet in voor  (de verificatie van ) de overeenstemming van eventuele in het ontwerpdossier vermelde technische voorschriften met eventuele in het ontwerpdossier voorgeschreven resultaten. De aannemer mag ervan uitgaan dat (door de opdrachtgever is nagekeken dat) eventuele in het ontwerpdossier voorgeschreven resultaten met de in het voorgeschreven technische voorschriften kunnen worden behaald.

Voor alle door de aannemer aan de opdrachtgever voorgelegde documenten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, uitvoeringsplannen en -tekeningen, technische fiches, technische voorstellen, etc. ) en vragen geldt een uiterlijke goedkeurings-/antwoordtermijn in hoofde van de opdrachtgever van 10 kalenderdagen. Gebeurlijk stilzwijgen  van de opdrachtgever binnen voormelde termijn van 10 kalenderdagen, geldt als aanvaarding door de opdrachtgever (onweerlegbaar vermoeden).

De (desgevallend stilzwijgende) aanvaarding of goedkeuring door de opdrachtgever van door de aannemer voorgelegde (technische) documenten die (al dan niet expliciet) afwijken van het ontwerpdossier, geldt in hoofde van de opdrachtgever als aanvaarding/goedkeuring van een wijziging van de opdracht.

Op een gegeven (desgevallend stilzwijgende) goedkeuring of aanvaarding kan door de opdrachtgever naderhand slechts worden teruggekomen middels een wijziging van de opdracht.

12. Wijzigingen en bijkomende werken

Zelfs bij absolute forfait kan elke door de opdrachtgever bestelde wijziging of bijkomend werk, alsook de vaststellingen van de prijs daarvoor met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

De opdracht kan slechts worden gewijzigd en dergelijke wijzigingen moeten slechts door de aannemer worden uitgevoerd mits voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord over:

 • de exacte inhoud en omvang van de betreffende wijzigingen;
 • de gebeurlijke meer- of minprijs daarvan;
 • en de impact daarvan op de uitvoeringstermijn.

Voor de goede orde, wordt verduidelijkt dat, in geval van wijzigingen van de opdracht die aanleiding geven tot meerwerken, in ieder geval ook de met die wijzigingen gebeurlijk gepaard gaande werfinstallatiekosten, project- en werfleidingkosten, studiekosten, algemene kosten en risico’s en andere termijnsuitloopkosten moeten worden vergoed.

Uit hoofde van winst, algemene kosten en risico mag door de aannemer alleszins minstens en onder voorbehoud van het recht van de aannemer (om een hoger percentage aan te tonen ) een opslagpercentage van 17 % worden gehanteerd.

In geval van minwerken, is de aannemer voor de ingevolge daarvan gederfde winst gerechtigd op een (schade)vergoeding van minstens 15% van de prijs van de betreffende posten.

Indien een definitieve beslissing van de opdrachtgever omtrent een voorgenomen of voorgestelde wijziging uitblijft, is de aannemer ertoe gerechtigd om – in afwachting van de definitieve beslissing van de opdrachtgever – naar zijn keuze:

 • de werken aan het, door de voorgenomen wijziging geïmpacteerde, gedeelte van de opdracht op te schorten:
 • of de werken ongewijzigd verder te zetten;

waarbij  de aannemer gerechtigd is op toekenning van een schadevergoeding en termijnsverlenging voor de, ingevolge daarvan, opgelopen vertraging en geleden schade/meerkosten.

13. Verbreking

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze gehouden om ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

De aannemer kan de overeenkomst eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst beëindigen middels schriftelijke kennisgevolg aan de opdrachtgever, indien:

 • de opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld (of anderszins in een staat van onvermogen of staking van betaling terecht komt), of wordt ontbonden of vereffend;
 • een tekortkoming van de opdrachtgever niet wordt verholpen na daarvoor door de aannemer in gebreke te zijn gesteld.

14. Eigendomsvoorbehoud

Alle materialen die geleverd worden in het kader van deze overeenkomst, blijven onze eigendom. De aannemer mag dan ook zonder toestemming van de opdrachtgever de materialen weer losmaken en (buitengerechtelijk) terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de opdrachtgever al zijn schulden aan de aannemer heeft betaald.

15. Geschillen

De overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.

Door aanvaarding van de offerte van de aannemer, aanvaard en erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat geen van bedingen van deze algemene voorwaarden onrechtmatig is (in de zin van Boek VI W.E.R.).

Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomsten, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

16. GDPR

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bouwopdracht en voor directe marketing op basis van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Indien u dit niet wilt, volstaat het ons dit mee te delen via mail.
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de gegevens beschermingsautoriteit, nl. www.privacycommission.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Via ons mailadres kan u ons altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en laten verbeteren of wissen mits bewijs van identiteit.

17. Referentie

De opdrachtgever gaat akkoord dat het door de aannemer gerealiseerde werken worden opgenomen in het referentieportfolio van de aannemer en mag gebruikt worden als promotiemateriaal op o.a. website, sociale media, etc.

Industriestraat 18 Bus o
B-8755 Ruiselede

info@vanderer.be

© 2024 Vanderer.be - alle rechten voorbehouden.

Made with passion by COCOS GALANT.